podmenu

facebook

slider

slider

datum

20.11.2021
od 8:00 do 12:00

Pro prodejce

AQUATERA Olomouc se koná na Výstavišti FLORA Olomouc

 

Důležitá informace pro všechny zájemce o prodej na naší burze. Prodejci, kteří si objednají prodejní plochu, neplatí vstupné, platí tedy pouze za objednanou plochu. 

 

Pronájem jednoho stolu o rozměrech 80x80cm činí 130,-Kč,  židle, voda a elektrické přípojky jsou zdarma.

Abyste se mohli stát prodejcem, musíte se seznámit s Řádem burzy AQUATERA Olomouc, dále pak je nutné na naši adresu zaslat objednávku stolů s kontaktními údaji, jako je jméno a příjmení, telefon a sortiment, který budete nabízet.

Druhá možnost objednávky stolů je telefonicky na tel. čísle 605 428 558.

Řád burzy AQUATERA Olomouc

Pořadatel:       David Kopeček, IČ: 75555271

                        E-mail: info(zavináč)aquateraolomouc.cz, www.aquateraolomouc.cz

Místo konání:  Výstavište Flora, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

                        GPS: 49°35'18.240"N, 17°14'43.836"E

Termín konání: Termíny jsou umístěny na www.aquateraolomouc.cz, vždy od 8:00 do 12:00 pro širokou veřejnost

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Akce je určena k setkání chovatelů, pěstitelů a firem a ke směně, prodeji a vystavování terarijních zvířat, akvarijních ryb, exotických rostlin, chovatelských a pěstitelských potřeb a pomůcek, krmiv, odborné literatury, atp. (dále jen „zboží“).

2. Každý kdo nabízí k prodeji či výměně zboží uvedené v bodě č. 1 (dále jen „účastník“), je povinen se seznámit s Řádem burzy AQUATERA OLOMOUC a zavazuje se k dodržování jeho pravidel.

3. Účastník akce je povinen před konáním burzy se řádně zaregistrovat a pronajmout si stůl. Přenos stolu na jiné místo či jakákoli další manipulace je zakázána. Účastník je plně odpovědný za zboží, které nabízí na svém stole. Jakýkoli prodej nebo výměna zboží bez rezervace a pronájmu stolu je zakázána.

4. Pronájem stolů je možno realizovat pouze vyplněním přihlášky nebo telefonickou objednávkou. Platba za plochu (stůl) dle platného ceníku bude pořadateli uskutečněna v den konání trhů v hotovosti před samotným zahájením.

5. Aktuální termíny jsou umístěny na www.aquaburzaolomouc.cz vždy od 8:00 do 12:00 pro veřejnost.

6. Přejímka rezervovaných ploch (stolů) a instalace zboží probíhá od 6:00 do 8:00 hodin (pozn. v této době si účastníci mohou vyměňovat a prodávat zboží mezi sebou). Pořadatel po této době může plochu (stůl) prodat jinému zájemci. V době od 6:30 do 8:00 bude do prostor burzy umožněn bezplatný přístup pouze řádně zaregistrovaným účastníkům a jejich pomocníkům (maximálně však dvě osoby). Ostatním osobám nebude do budovy přístup umožněn.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo účastníka v průběhu burzy z organizačních důvodů přesunout na místo jiné.

8. Dojde-li k úniku zvířete v průběhu burzy, je povinností majitele zvířete tuto skutečnost neprodleně pořadateli oznámit.

9. Každý účastník si zajišťuje prodejní boxy, klece popř. nádrže sám a dbá na to, aby vyhovovala potřebám zvířat.

10. Prodejní boxy, klece či nádrže musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat. Účastníci jsou povinni zajistit, aby nikdo z pořadatelů, jiných účastníků a návštěvníků burzy nebyl jejich exempláři ohrožen či zraněn, v opačném případě nesou plnou odpovědnost za takovéto jednání. 

11. V případě, že orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (např. CITES, apod., Zákon na ochranu přírody) účastníkem,  bude účastník z burzy vykázán bez jakékoli náhrady a z porušením zákona ponese veškeré důsledky z toho plynoucí.

12. Účastníci odpovídají za zdravotní stav a kondici svých zvířat, dále pak nesmí prodat zvíře osobě mladší 16 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

13. Účastníci, kteří zboží prodávají na živnostenský list, musí na svém prodejním místě umístit viditelně cedulku se jménem (názvem firmy) a IČ.

14. Pořadatel neručí za škody nebo ztráty účastníkům vzniklé během akce.

15. V prostorách akce je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

16. Každý z účastníků je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách konání burzy a po jejím skončení uvést své prodejní místo do původního stavu.

17. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.

18. Na akci je možno propagovat jinou akci pouze se souhlasem pořadatele.

19. Účastník ručí za veškeré škody, které na akci způsobí a zavazuje se k jejich odstranění či finanční úhradě.

20. Všichni účastníci akce, jsou povinni řídit se tímto řádem.

21. V případě, že účastník poruší některý z výše uvedených bodů, má pořadatel právo účastníka z burzy vykázat bez jakékoli náhrady škody.

22. Účastníci souhlasí s uveřejněním fotografií jejich osob, stolů se zbožím apod. pořízených pořadatelem na internetové stránky a k dalším reklamním účelům pořadatele.

23. Zákon na ochranu proti týrání: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1992-246-viceoblasti.html

24. Cites : http://www.cizp.cz/Evropska-unie-CITES

25. Zákon o obchodování s ohroženými druhy naleznete zde: http://www.cizp.cz/ZAKON-c-100-2004-Sb-O-OBCHODOVANI-S-OHROZENYMI-DRUHY.html

26. Zahraniční prodejce musí mít u sebe potvrzený doklad veterinární správou pro přepravu zvířat TRACES.

27. Prodejce je povinen poskytnout kupujícímu potřebné informace týkající se zakoupeného zvířete.

28. Tento řád je platný od 1.8.2012 a je závazný pro všechny účastníky a návštěvníky akce.

Termíny 2021

Termíny se mohou změnit sledujte

aktuálni informace zde na stránkách. 

 

 

 

Novinky

Brno

Aquaterabrno_234px-kopie

Ostrava

Aquateraolomouc_234px-kopie-kopie_2

Aquateraolomouc_234px-kopie_10